Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Γιορτή Αγίου Νικάνορα

17 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Νικάνορας

Θρησκευτικές εκδηλώσεις.