Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας αποτελείται από 19 μέλη.
Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος:

 • Σπανός Ι. Βασίλειος

Αντιπρόεδρος:

 • Τσαλιαμάνης Ι. Νικόλαος

Γραμματέας:

 • Ζήσης Η. Δημήτριος

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 • Γκίκας Γ. Πέτρος

 • Γκριμότσης Ι. Δημητριος

 • Καλτσούνης Χ. Νικόλαος

 • Καράτζιος Β. Διονύσιος

 • Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος

 • Μήτσος Κ. Γεώργιος

 • Παφίλης Ε. Ιωάννης

 • Στράτος Λ. Νικόλαος

 • Τσιούτσιος Φ. Απόστολος

 • Εξάρχου Β. Νικόλαος

 • Γιαννούση Β. Χρίστίνα

 • Δημάρατου Λ. Αικατερίνη

 • Λαζογιάννης Ι. Αριστείδης

 • Χήρας Χ. Δημήτριος

 • Χούσου Ε. Αγγελική

 • Σδούκος Β. Δημήτριος

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 • Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
 • Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.