ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "«Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση από οικία Πίσπα Αθ. έως κεντρικό δρόμο οικία Μάιπα Νικ. του Αθ. τκ Διστράτου», με προϋπολογισμό €13.840,38 με ΦΠΑ

15 Ιούνιος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση από οικία Πίσπα Αθ. έως κεντρικό δρόμο οικία Μάιπα Νικ. του Αθ. τκ Διστράτου», με προϋπολογισμό €13.840,38 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό €11.161,60(δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx