ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ"

30 Δεκέμβριος 2022

Ο Δήμος Κόνιτσας διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 743.143,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και εκτέλεση παρεμπιπτουσών εργασιών ώστε να επιτευχθεί η σκοπούμενη επιβελτιωτική συντήρηση της αθλητικής επιφάνειας του κυρίως και βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού σταδίου Κόνιτσας ώστε να καταστεί σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, αισθητικά ελκυστικό και ανθεκτικό στον χρόνο.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνεται στην πράξη «Βελτίωση και συντήρηση κύριου & βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο Κόνιτσας» (Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: 6ΖΛΚ46ΜΤΛ6-8ΩΠ) και από ιδίους πόρους του Δήμου Κόνιτσας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf