ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ»

08 Ιούνιος 2023

Ο Δήμος Κόνιτσας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 230.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

 Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

 Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00:00 π.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00:00 π.μ.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf