ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Προμήθεια εξοπλισμού για το Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων Πυρσόγιαννης»

12 Οκτώβριος 2022

Προμήθεια εξοπλισμού για το Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων Πυρσόγιαννης

Ο Δήμος Κόνιτσας διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα διεξαχθεί ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το Υποέργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ» της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ».

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf