ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Τσιμεντοστρώσεις στις τκ Αρμάτων - Ασημοχωρίου - Τράπεζας - Καστάνιανης - Πάδων - Πυρσόγιαννης"

07 Απρίλιος 2021

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στις τκ Αρμάτων - Ασημοχωρίου - Τράπεζας - Καστάνιανης - Πάδων - Πυρσόγιαννης», με προϋπολογισμό €59.755,30 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό €48.189,76 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 15/04/2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc