ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Κατασκευή Πλακοστρώσεων στις Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής - Εξοχής - Κεφαλοχωρίου - Μοναστηρίου - Χιονιάδων - Πουρνιάς"

07 Απρίλιος 2021

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Πλακοστρώσεων στις Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής - Εξοχής - Κεφαλοχωρίου - Μοναστηρίου - Χιονιάδων - Πουρνιάς», με προϋπολογισμό €59.983,93 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών  με προϋπολογισμό €48.374,14 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 13/04/2021, ημέρα Τρίτη ώρα 12:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc