ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στις Τ.Κ. Πηγής - Φούρκας - Βούρμπιανης - Δροσοπηγής - Διστράτου – Αετομηλίτσας"

07 Απρίλιος 2021

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στις Τ.Κ. Πηγής - Φούρκας - Βούρμπιανης - Δροσοπηγής - Διστράτου – Αετομηλίτσας», με προϋπολογισμό €59.999,05 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας  με προϋπολογισμό €48.386,33 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 13/04/2021, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc