Α.Δ.Σ.125/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στις Κ. Μαζίου, Κλειδωνιάς, Μελισσόπετρας, Πύργου», αναδόχου Παπανικολάου Γεώργιου ΕΔΕ

21 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf