Α.Δ.Σ.93/2023:Έγκριση ΑΠΕ τoυ έργου "Κατασκευή και επισκευή τοίχων αντιστήριξης στις Κ. Πουρνιάς, Ηλιόρραχης, Νικάνωρα, Παλαιοσελλίου, Μαζίου" αναδόχου Ντάφλη Γεώργιου

31 Αύγουστος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf