Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

21 Δεκέμβριος 2012

Σας προσκαλούμε στις 24-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση, όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf