Σχολικές Επιτροπές

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» είναι η εξής:

 • Γαϊτανίδη – Νίνου Ελένη του Χρήστου Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
 • Παγανιάς Κων/νος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
 • Σδούκος ∆ηµήτριος του Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος
  Μειοψηφίας
 • Κωστανάσιος Λάζαρος του Γεωργίου Δ/ντής Α’ Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Κόνιτσας
 • ∆ηµήτριος Ντάφλης του Γεωργίου Δ/ντής Β’ Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ Κόνιτσας
 • Αθανασάκης Νικόλαος του ∆ηµητρίου Δ/ντής Γ’ Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ Κόνιτσας
 • Μπράχος Ευάγγελος του Αλεξάνδρου Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Κεφαλοχωρίου
 • Μπίτου Ελευθερία του Θεοδώρου Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Διστράτου
 • Γιαννούλα Μήτση του Βασιλείου Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Α’ Δημοτικού
 • Γεωργία Γάκη-Ζδράβου του Βύρωνος Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Β’ Δημοτικού
 • Χριστίνα Γιαννούση του Βασιλείου Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γ’ Δημοτικού
 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» είναι η εξής:

 • ∆ηµάρατου Αικατερίνη του Λουκά Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
 • Ντάφλης ∆ηµήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
 • Μήτσιος Θωµάς του Αποστόλου Διευθυντής Γυμνασίου Κόνιτσας
 • Πανταζής ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα Διευθυντής Γενικού Λυκείου Κόνιτσας
 • Μπάης Κων/νος του Γεωργίου Διευθυντής ΕΠΑΛ Κόνιτσας
 • Μερόπη Λάκκα του Γεωργίου Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Κόνιτσας
 • Λάµπρος Ράπτης του Γεωργίου Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Γενικού Λυκείου Κόνιτσας
 • Χριστίνα Καραφλιά του Χαρίση Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων ΕΠΑΛ Κόνιτσας
 • Βαγενάς Χαράλαµπος του Θωµά Εκπρόσωπος Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Κόνιτσας
 • Γιαννηµέλου Αλεξάνδρα του Κων/νου Εκπρόσωπος Μαθητικής Κοινότητας Γενικού Λυκείου Κόνιτσας
 • Γαϊτανίδης Θωµάς του Νικολάου Εκπρόσωπος Μαθητικής Κοινότητας ΕΠΑΛ Κόνιτσας