Νικόλαος Τσιαλιαμάνης

Νικόλαος Τσιαλιαμάνης

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:

Καθ’ ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου καθαριότητας και Πρασίνου, σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου,  αποκομιδή απορριμμάτων, οργάνωση και διάθεση μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού για την εκτέλεση των ανωτέρω .

ii.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ύδρευσης –Αποχέτευσης.

iii. Επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

iv. Καθορισμό χώρων  στάθμευσης και τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων.

v.  Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μέσων.

vi. Συντήρησης και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και μέσων και διαχείρισης καυσίμων, ανταλλακτικών και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

vii. Λήψη μέτρων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

viii. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του  Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

ix. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

x. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα  Κόνιτσας   (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα μέλη των   Συμβουλίων των ως άνω Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.