Αριστείδης Λαζογιάννης

Αριστείδης Λαζογιάννης

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:

Καθ’ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού.

ii. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Προγραμματισμού - Πληροφορικής και Διαφάνειας.

iii. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

iv. Διάθεση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

v. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας.

vi. Την εποπτεία της  διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις  στα πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης

vii. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική   ΕνότηταΜαστοροχωρίων (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων,  για την επίλυση των προβλημάτων τους.