Δημήτριος Χήρας

Δημήτριος Χήρας

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του και του μεταβιβάζονται:

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i.   Την εποπτεία και ευθύνη Λειτουργίας του ΓραφείουΟικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των :Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων καταστάσεων  φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού Συστήματος, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης .

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, σε όλες τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται  σε αυτόν με αναμόρφωση.

iii.     Την εποπτεία της έκδοσης  βεβαιωτικών  καταλόγων που έχουν συνταχθεί απότην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
iv.      Την εποπτεία και αντιμετώπιση θεμάτων Αγροτικής Παραγωγής (τομέας φυτικής παραγωγής, τομέας ζωικής παραγωγής, τομέας δασικής παραγωγής).

v. Την εποπτεία  για τη  διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών, Διεθνών) υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου και την εποπτεία εκτέλεσης  των σχετικών αποφάσεων.

vi.      Την εποπτεία των κληροδοτημάτων.
vii.    Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών.
viii.  Την εποπτεία λειτουργίας τηςΓραμματείας,των Οργάνων Διοίκησης, του Ληξιαρχείου, του Δημοτολογίου, της Δημοτικής Κατάστασης, του  Πρωτοκόλλου &της  Διεκπεραίωσης.
ix.      Την εποπτεία του συνόλου προσωπικού του Δήμου και της οργάνωσης και απόδοσης των υπηρεσιών.

x. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

xi.      Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος ΚΕΠ.
xii.    Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών.
xiii.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου αδειοδοτήσεων(άδειες, υγειονομικός έλεγχος, προστασία καταναλωτή, διαφήμιση, επιβολή προστίμων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων) . 
xiv.  ΕποπτείαΛειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
xv.    Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων,εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες .

Κατά τόπο τις αρμοδιότητεςστις  Δημοτικές  Ενότητες   Αετομηλίτσας,Διστράτου και Φούρκας   (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα μέλη των   Συμβουλίων των ως άνω Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.