Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

Δωρεάν διανομή τροφίμων

02 Μάιος 2013

Όπως μας γνώρισε η Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων με το αριθ. πρωτ. 819/8-3-2013  έγγραφό της, με την αριθ. 279/23460/2013 (Β΄ 414)  ΚΥΑ  καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους του Προγράμματος Δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013.

Δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων δωρεάν προϊόντων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες  της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα  στην Ελλάδα.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf