Α.Δ.Σ.128/2023:Παράταση της ανάθεσης με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία κ...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.126/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και επισκε...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.127/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή στεγών δημο...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.124/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και επισκε...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.125/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθετήσεις ομβρίων...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.123/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή υδρομαστεύσ...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.121/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στι...

21 Νοέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.122/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «Κατασκευή και επισκευή τ...

21 Νοέμβριος 2023