Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας αποτελείται από 21 μέλη. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος:

 • Νιτσιάκος Δημήτριος του Διονυσίου

Αντιπρόεδρος:

 • Γκριμότσης Δημήτριος του Ιωάννη

Γραμματέας:

 • Καλτσούνης Νικόλαος του Χρόνη

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 • Λαζογιάννης Αριστείδης του Ιωάννη
 • Τσιαλιαμάνης Νικόλαος του Ιωάννη
 • Χήρας Δημήτριος του Χαρίση
 • Κορτσινόγλου Αποστόλης του Ιορδάνη
 • Σαμαρά - Γκοντούλη Β. Μαριάννα του Βασιλείου
 • Σπανός Γεώργιος του Δημητρίου
 • Παπασπύρου Ανδρέας του Ζήση
 • Γαϊτανίδη – Νίνου Ελένη του Γεωργίου
 • Δημάρατου Αικατερίνη του Λουκά
 • Καράτζιος Διονύσιος του Βασιλείου
 • Λάκκα Δήμητρα του Αθανασίου
 • Παφίλης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 • Ρόμπολος Γεώργιος του Νικολάου
 • Σπανός Βασίλειος του Ιωάννη
 • Ζήσης Δημήτριος του Ηλία
 • Μιχαλόπουλος Μιχαήλ του Γρηγορίου
 • Τσιγκούλης Παναγιώτης του Νικολάου
 • Σδούκος Δημήτριος του Βασιλείου
 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 • Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
 • Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.