Αντιδήμαρχοι

Δημήτριος Χήρας

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του και του μεταβιβάζονται:

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i.   Την εποπτεία και ευθύνη Λειτουργίας του ΓραφείουΟικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των :Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων καταστάσεων  φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού Συστήματος, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης .

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, σε όλες τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται  σε αυτόν με αναμόρφωση.

iii.     Την εποπτεία της έκδοσης  βεβαιωτικών  καταλόγων που έχουν συνταχθεί απότην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
iv.      Την εποπτεία και αντιμετώπιση θεμάτων Αγροτικής Παραγωγής (τομέας φυτικής παραγωγής, τομέας ζωικής παραγωγής, τομέας δασικής παραγωγής).

v. Την εποπτεία  για τη  διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών, Διεθνών) υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου και την εποπτεία εκτέλεσης  των σχετικών αποφάσεων.

vi.      Την εποπτεία των κληροδοτημάτων.
vii.    Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών.
viii.  Την εποπτεία λειτουργίας τηςΓραμματείας,των Οργάνων Διοίκησης, του Ληξιαρχείου, του Δημοτολογίου, της Δημοτικής Κατάστασης, του  Πρωτοκόλλου &της  Διεκπεραίωσης.
ix.      Την εποπτεία του συνόλου προσωπικού του Δήμου και της οργάνωσης και απόδοσης των υπηρεσιών.

x. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

xi.      Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος ΚΕΠ.
xii.    Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών.
xiii.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου αδειοδοτήσεων(άδειες, υγειονομικός έλεγχος, προστασία καταναλωτή, διαφήμιση, επιβολή προστίμων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων) . 
xiv.  ΕποπτείαΛειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
xv.    Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων,εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες .

Κατά τόπο τις αρμοδιότητεςστις  Δημοτικές  Ενότητες   Αετομηλίτσας,Διστράτου και Φούρκας   (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα μέλη των   Συμβουλίων των ως άνω Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Αριστείδης Λαζογιάννης

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:

Καθ’ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού.

ii. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Προγραμματισμού - Πληροφορικής και Διαφάνειας.

iii. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

iv. Διάθεση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

v. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας.

vi. Την εποπτεία της  διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις  στα πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης

vii. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική   ΕνότηταΜαστοροχωρίων (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων,  για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

Νικόλαος Τσιαλιαμάνης

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:

Καθ’ ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου καθαριότητας και Πρασίνου, σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου,  αποκομιδή απορριμμάτων, οργάνωση και διάθεση μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού για την εκτέλεση των ανωτέρω .

ii.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ύδρευσης –Αποχέτευσης.

iii. Επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

iv. Καθορισμό χώρων  στάθμευσης και τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων.

v.  Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μέσων.

vi. Συντήρησης και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και μέσων και διαχείρισης καυσίμων, ανταλλακτικών και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

vii. Λήψη μέτρων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

viii. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του  Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

ix. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

x. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα  Κόνιτσας   (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα μέλη των   Συμβουλίων των ως άνω Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

Κατεβάστε την απόφαση
σε μορφή docx