Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στα  αντίστοιχα Τμήματα ή Αυτοτελή Γραφεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου: