Α.Δ.Σ.143/2023:Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2024

02 Ιανουάριος 2024

A.O.E.148/2023:Έγκριση δαπάνης για εξόφληση κοινοχρήστων που αφορούν στο διαμ...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.155/2023:Γνωμοδότηση για την παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 2β ...

22 Δεκέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.152/2023:Έγκριση απόδοσης 4ης επιχορήγησης 2023 ποσού 50.000,00€ στο Ν....

22 Δεκέμβριος 2023

4η κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας & ...

22 Δεκέμβριος 2023

Α.Ο.Ε.146/2023:Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δι...

15 Δεκέμβριος 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (05/12/2023)

06 Δεκέμβριος 2023

Α.Δ.Σ.137/2023:Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότ...

23 Νοέμβριος 2023