Α.Ο.Ε.152/2023:Παράταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια ελέ...

04 Ιανουάριος 2024

A.O.E.149/2023:Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 14.100,00€ από το Υπουργείο Εσωτερι...

04 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.146/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Τσιμεντοστρώσεις στις...

04 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.147/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή και επισκευ...

04 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.148/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στη...

04 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.149/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου Κατασκευή πλακοστρώσεω...

04 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.159/2023:Λήψη απόφασης επί αιτήσεως παροχής ύδρευσης του κ. Ηλία Άγγελο...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.157/2023:Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδ...

02 Ιανουάριος 2024