Α.Δ.Σ.158/2023:Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπα...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.156/2023:Εκμίσθωση συστάδων υλοτομίας Δ. Κόνιτσας διαχειριστικού έτους ...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.154/2023:Γνωμοδότηση για την παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 5δ ...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.153/2023:Γνωμοδότηση για την παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 10α...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.145/2023:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του ...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.151/2023:Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικ...

02 Ιανουάριος 2024

Α.Δ.Σ.144/2023:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του ...

02 Ιανουάριος 2024

A.O.E.151/2023:Έγκριση δαπάνης εξόφλησης κοινοχρήστων για διαμέρισμα επί της ...

02 Ιανουάριος 2024