ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

09 Ιανουάριος 2023

Ο Δήμος Κόνιτσας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 230.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς μετά των απαραίτητων υλικών διάστρωσης για προστασία από πτώση και φωτιστικών σε δεκαεπτά (17) χώρους υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5/2022 μελέτη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00:00 π.μ.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα γίνει την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016).Κατεβάστε το
σε μορφή docx
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf