ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ «Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μελισσόπετρας» προϋπολογισμού €14.805,93 με ΦΠΑ

13 Δεκέμβριος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μελισσόπετρας», με προϋπολογισμό €14.805,93 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών  με προϋπολογισμό €11.940,27 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 9η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

 

Κατεβάστε τη διακήρυξη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την περίληψη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε τη μελέτη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την οικ. προσφορά
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
σε μορφή docx