Προμήθεια καυσίμων

27 Δεκέμβριος 2012

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών, αξίας προμήθειας 192.500,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% ποσό 44.275,00 € ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 236.775,00 Ευρώ.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf