ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Πλακοστρώσεις εντός των οικισμών των Τ.Κ. Χιονιάδων, Πληκατίου, Γοργοποτάμου, Μελισσόπετρας και Πηγής"

09 Ιούλιος 2020

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Πλακοστρώσεις εντός των οικισμών των Τ.Κ. Χιονιάδων, Πληκατίου, Γοργοποτάμου, Μελισσόπετρας και Πηγής», με προϋπολογισμό €55.251,98 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών  με προϋπολογισμό €44.558,05 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc