ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Κατασκευή και επισκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Πουρνιάς - Ηλιόρραχης- Νικάνορα -Παλαιοσελίου - Μαζίου"

06 Ιούλιος 2020

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή και επισκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Πουρνιάς - Ηλιόρραχης- Νικάνορα -Παλαιοσελίου - Μαζίου», με προϋπολογισμό €57.217,54 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών  με προϋπολογισμό €46.143,18 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 14/07/2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc