ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αετόπετρας», με προϋπολογισμό €45.771,43 με ΦΠΑ

04 Ιούνιος 2020

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αετόπετρας», με προϋπολογισμό 45.771,43 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό €36.912,44 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc