ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ «Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Αμαράντου – Ελευθέρου - Καβασίλων - Καλλιθέας Κεφαλοχωρίου -Μολυβδοσκέπαστης», με προϋπολογισμό €58.453,61 με ΦΠΑ

04 Ιούνιος 2020

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Αμαράντου – Ελευθέρου - Καβασίλων - Καλλιθέας Κεφαλοχωρίου -Μολυβδοσκέπαστης», με προϋπολογισμό €58.453,61 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οικοδομικών με προϋπολογισμό €47.140,01 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &  ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 18/06/2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc