Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: "Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου τκ Πλαγιάς"

11 Δεκέμβριος 2018

Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου τκ Πλαγιάς», με προϋπολογισμό €21.394,94
με ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
είναι η 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε τη διακήρυξη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την περίληψη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
σε μορφή pdf
Κατεβάστε τη μελέτη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την οικ. προσφορά
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
σε μορφή docx