Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης τκ Αετόπετρας»

11 Δεκέμβριος 2018

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης τκ Αετόπετρας», με
προϋπολογισμό €45.771,43 με ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
είναι η 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Κατεβάστε τη διακήρυξη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την περίληψη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
σε μορφή pdf
Κατεβάστε τη μελέτη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την οικ. προσφορά
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
σε μορφή docx