Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού έργου "Τσιμεντόστρωση της εισόδου στην τκ Μοναστηρίου Κόνιτσας" προυπολογισμού €14.980,45 με ΦΠΑ

15 Νοέμβριος 2018

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση της εισόδου στην τκ Μοναστηρίου Κόνιτσας», με προϋπολογισμό €14.980,45 με ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 11η Δεκεμβρίου 2018, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

 

Κατεβάστε τη διακήρυξη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
σε μορφή pdf
Κατεβάστε τη μελέτη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την οικ. προσφορά
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
σε μορφή docx