Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου τκ Πλαγιάς», προϋπολογισμού €21.394,94 με ΦΠΑ

12 Νοέμβριος 2018

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου τκ Πλαγιάς», με προϋπολογισμό €21.394,94 με ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

 

Κατεβάστε τη διακήρυξη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
σε μορφή pdf
Κατεβάστε τη μελέτη
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
σε μορφή pdf
Κατεβάστε την οικ. προσφορά
σε μορφή docx
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
σε μορφή docx