Χαρίλαος Παρασκευάς

Χαρίλαος Παρασκευάς
 • .

  Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται

  1. καθ’ ύλην  αρμοδιότητες:

  (Ι) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσίων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .

  (II) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας .

  (III) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολεοδομίας .