Επιτροπή Τουρισμού

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κόνιτσας, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Τακτικά μέλη

 • Καλλιντέρης Γιώργος του Χρήστου ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πλειοψηφίας, Πρόεδρος Επιτροπής 
 • Δημαράτου Αικατερίνη του Λουκά Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
 • Γκότζου Ελένη του Πέτρου Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, Μέλος Επιτροπής
 • Κεφσερίδης Κων/νος του Γρηγορίου Μέλος Επιτροπής
 • Μήτση Γιαννούλα του Βασιλείου Μέλος Επιτροπής
 • Λαζογιάννης Δημήτριος του Ιωάννη Μέλος Επιτροπής
 • Τάσσος Γεώργιος του Δημητρίου Μέλος Επιτροπής
 • Λωτός Ιωάννης του Βασιλείου Μέλος Επιτροπής
 • Κυρτζόγλου Ευθύμιος του Αποστόλου Μέλος Επιτροπής
 

Αναπληρωματικά μέλη

 • Φασούλης Χρήστος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Πρόεδρος Επιτροπής
 • Δήμας Θωμάς του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
 • Παπαμιχαήλ Ελένη του Πέτρου Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, Μέλος Επιτροπής
 • Γκούντας Κων/νος του Βασιλείου Μέλος Επιτροπής
 • Ζιάκος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου Μέλος Επιτροπής
 • Εξάρχου Απόστολος του Χαραλάμπου Μέλος Επιτροπής
 • Τζιμινάδης Βασίλειος του Αριστίππου Μέλος Επιτροπής
 • Μακάριος Ευάγγελος του Βασιλείου Μέλος Επιτροπής
 • Εξάρχου Χαρίκλεια του Κων/νου Μέλος Επιτροπής
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δημοτική υπάλληλος Πύρσου Κωνσταντίνα.