Αντιδήμαρχοι

Αικατερίνη Δημάρατου

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία και της μεταβιβάζονται:

 1. καθ' ύλην  αρμοδιότητες: 

 (I) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών και  συγκεκριμένα των : Λογιστηρίου και αποθηκών, εσόδων και Δημοτικής περιουσίας ,ταμείου, τελών Καθαριότητας - Φωτισμού, ταμείου, βεβαίωσης εισπράξεων, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.

(II) Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.

(III) Την εποπτεία και αντιμετώπιση θεμάτων Αγροτικής Παραγωγής (τομέας φυτικής παραγωγής, τομέας ζωικής παραγωγής, τομέας δασικής παραγωγής).

(IV)  Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή της διενέργειας διαγωνισών (πρόχειρων, τακτικών, Διεθνών) υπό τις προυποθέσεις του Νόμου και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων

(V) Την εποπτεία των κληροδοτημάτων

2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες   στις Δημοτικές  Ενότητες  Αετομηλίτσας, Μαστοροχωρίων και Φούρκας (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν.3852/2010)

Ελένη Γαϊτανίδη – Νίνου

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζονται:

1.  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 (I) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών: Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, ΤΑΠ, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

(II) Την εποπτεία του συνόλου προσωπικού του Δήμου και της οργάνωσης και απόδοσης των υπηρεσιών.

(ΙΙΙ) Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης .

(ΙV) Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

(V) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

(VI) Τη εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος  ΚΕΠ

 (VII) Την λειτουργία των υπηρεσιων αλλοδαπών και μεταναστών

(VIII)  Την  εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου αδειοδοτήσεων ( άδειες, υγειονομικός έλεγχος, προστασία  καταναλωτή, διαφήμηση, επιβολή προστίμων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.

(IX) Λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Γεώργιος Καλλιντέρης

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:   

1. καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(Ι)Την εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας του Γραφειου Απασχόλησης και Τουρισμού.

(ΙΙ)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Προγραμματίσμου και Πληροφορικής και Διαφάνειας.

(ΙΙΙ)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

(IV)Διάθεση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

(V)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας.

  2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες   στην Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας (Άρθρο 59,παρ.1 του Ν.3852/2010).   

Χαρίλαος Παρασκευάς

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:

1. καθ’ ύλην  αρμοδιότητες:

(Ι) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσίων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .

(II) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας .

(III) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολεοδομίας .

Ιωάννης Παφίλης

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:

1.καθ’ ύλην  αρμοδιότητες:

(I) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου καθαριότητας και Πρασίνου, αποκομιδή απορριμάτων, οργάνωση και διάθεση μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού.

(II)  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργείας του Γραφείου Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

(III) Επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

(IV) Καθαρισμό χώρων στάθμευσης και τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων.

(V) Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μέσων.

(VI) Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και μέσων διαχείρησης καυσίμων, ανταλλακτικών και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

(VII) Λήψη μέτρων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, όσο αφορά στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του

 

 (2) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Διστράτου (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).