Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας αποτελείται από 20 μέλη. Για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 01-09-2014 έως 05-03-2017 το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το ακόλουθο:

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

 • Γεώργιος Ρόμπολος του Νικολάου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Δημήτριος Ντάφλης του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Χρήστος Φασούλης του Γεωργίου Γραμματέας Δημοτικού Σύμβουλίου
 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 • Δημάρατου Αικατερίνη Προεδρεύουσα Σύμβουλος
 • Καράτζιος Β. Διονύσιος Μέλος
 • Δήμας Χ. Θωμάς Μέλος
 • Παφίλης Ε. Ιωάννης Μέλος
 • Κοντογιάννης Κ. Χαρίλαος Μέλος
 • Νίνου - Γαϊτανίδη Γ. Ελένη Μέλος
 • Παρασκευάς Β. Χαρίλαος Μέλος
 • Ρόμπολος Ν. Γεώργιος Μέλος
 • Καλλιντέρης Χ. Γεώργιος Μέλος
 • Φασούλης Γ. Χρήστος Μέλος
 • Λάκκας Σ. Αθανάσιος Μέλος
 • Κίτσιος Ι. Σταύρος Μέλος
 • Παπαμιχαήλ Π. Ελένη Μέλος
 • Παγανιάς Γ. Κων/νος Μέλος
 • Ντάφλης Γ. Δημήτριος Μέλος
 • Σπανός Ι. Βασίλειος Μέλος
 • Γκότζου Π. Ελένη Μέλος
 • Εξάρχου Β. Νικόλαος Μέλος
 • Ντασταμάνης Χ. Ιωάννης Μέλος
 • Σδούκος Β. Δημήτριος Μέλος
 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 • Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
 • Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.