Γεώργιος Καλλιντέρης

Γεώργιος Καλλιντέρης

  

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται:   

1. καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(Ι)Την εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας του Γραφειου Απασχόλησης και Τουρισμού.

(ΙΙ)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Προγραμματίσμου και Πληροφορικής και Διαφάνειας.

(ΙΙΙ)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

(IV)Διάθεση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

(V)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας.

  2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες   στην Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας (Άρθρο 59,παρ.1 του Ν.3852/2010).