Ελένη Γαϊτανίδη – Νίνου

Ελένη Γαϊτανίδη – Νίνου

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζονται:

1. οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 (I) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών: Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, ΤΑΠ, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

(II) Την εποπτεία του συνόλου προσωπικού του Δήμου και της οργάνωσης και απόδοσης των υπηρεσιών.

(ΙΙΙ) Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης .

(ΙV) Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

(V) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

(VI) Τη εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος  ΚΕΠ

 (VII) Την λειτουργία των υπηρεσιων αλλοδαπών και μεταναστών

(VIII)  Την  εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου αδειοδοτήσεων ( άδειες, υγειονομικός έλεγχος, προστασία  καταναλωτή, διαφήμηση, επιβολή προστίμων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.

(IX) Λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.