Αικατερίνη Δημάρατου

Αικατερίνη Δημάρατου

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία και της μεταβιβάζει

 1. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 (I) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών και  συγκεκριμένα των : Λογιστηρίου και αποθηκών, εσόδων και Δημοτικής περιουσίας ,ταμείου, τελών Καθαριότητας - Φωτισμού, ταμείου, βεβαίωσης εισπράξεων, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.

(II) Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.

(III) Την εποπτεία και αντιμετώπιση θεμάτων Αγροτικής Παραγωγής (τομέας φυτικής παραγωγής, τομέας ζωικής παραγωγής, τομέας δασικής παραγωγής).

(IV)  Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή της διενέργειας διαγωνισών (πρόχειρων, τακτικών, Διεθνών) υπό τις προυποθέσεις του Νόμου και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων

(V) Την εποπτεία των κληροδοτημάτων

 2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες   στις Δημοτικές  Ενότητες  Αετομηλίτσας, Μαστοροχωρίων και Φούρκας (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν.3852/2010)