ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

22 Νοέμβριος 2019
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf