Ιωάννης Παφίλης

Ιωάννης  Παφίλης

Ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

1.καθ’ ύλην  αρμοδιότητες:

(I) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου καθαριότητας και Πρασίνου, αποκομιδή απορριμάτων, οργάνωση και διάθεση μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού.

(II)  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργείας του Γραφείου Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

(III) Επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

(IV) Καθαρισμό χώρων στάθμευσης και τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων.

(V) Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μέσων.

(VI) Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και μέσων διαχείρησης καυσίμων, ανταλλακτικών και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

(VII) Λήψη μέτρων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, όσο αφορά στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του 

  (2) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Διστράτου (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).