Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ’ 71/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κόνιτσας Ν.Π.Δ.Δ.

10 Αύγουστος 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 10ον /06-07-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ 9ον
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ’ 71/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κόνιτσας Ν.Π.Δ.Δ.

Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), σήμερα στις
06-07-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας μετά από πρόσκληση του κ Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου με αριθμό πρωτ: 7882/01-07-2011 που δόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε
Σύμβουλο, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.konitsa.gr, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87
07.06.2010)

Διαβάστε σε μορφή pdf την υπόλοιπη ανακοίνωση.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf