Ισολογισμός_Κληροδοτήματος_ΦΩΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Ισολογισμός 31/12/2017 ΚΑΔ "Φωτ. Ευαγγέλου" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

17 Μάιος 2017

Ισολογισμός_Κληροδοτήματος_ΙΩΑΝ. ΝΑΣΙΚΑ Τ.Κ. Διστράτου

Ισολογισμός 31/12/2016 ΚΑΔ "Ιωαν. Νασίκα" Τ.Κ. Διστράτου

17 Μάιος 2017

Ισολογισμός_Κληροδοτήματος_ΕΥΔ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ Τ.Κ. Γανναδιού

Ισολογισμός 31/12/2016 ΚΑΔ Ευδ. Παπαλεξίου Τσέρτου Τ.Κ. Γανναδιού

17 Μάιος 2017

Ισολογισμός_Κληροδοτήματος_ΧΡ. ΠΟΥΧΑ_Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Ισολογισμός 31/12/2016 ΚΑΔ "Χρ. Πούχα" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

17 Μάιος 2017

Ισολογισμός_Κληροδοτήματος_ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ Τ.Κ. Καστάνιανης

Ισολογισμός 31/12/2016 - ΚΑΔ "Δημ. Παπαδήμα" 

17 Μάιος 2017

Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγριση απευθείας μίσθωσης διαμερίσματος Δ-3 στη Λάρισα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγριση απ ευθείας μίσθωσης διαμερίσματος Δ-2 στη Λάρισα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου Τ.Κ. Γανναδιού

Εγκριση προυπολογισμού 2017 κληροδοτήματος Ευδ. Παπαλεξίου Τσέρτου

20 Φεβρουάριος 2017