Ισολογισμός_Κληροδοτήματος_ΧΡ. ΠΟΥΧΑ_Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Ισολογισμός 31/12/2016 ΚΑΔ "Χρ. Πούχα" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

17 Μάιος 2017

Ισολογισμός_Κληροδοτήματος_ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ Τ.Κ. Καστάνιανης

Ισολογισμός 31/12/2016 - ΚΑΔ "Δημ. Παπαδήμα" 

17 Μάιος 2017

Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγριση απευθείας μίσθωσης διαμερίσματος Δ-3 στη Λάρισα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγριση απ ευθείας μίσθωσης διαμερίσματος Δ-2 στη Λάρισα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου Τ.Κ. Γανναδιού

Εγκριση προυπολογισμού 2017 κληροδοτήματος Ευδ. Παπαλεξίου Τσέρτου

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Χρ. Πραβατζη Δ.Ε. Κόνιτσας

Εγκριση προυπολογισμού-2017 κληροδοτήματος Χρ. Πραβατζη

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Χρ. Πούχα Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Εγκριση Προυπολογισμού-2017 του κληροδοτήματος Χρ. Πούχα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγκριση προυπολογισμού 2017 για το κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ"

02 Φεβρουάριος 2017